Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Informacje pozostałe

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

 

IOR-PIB w związku z realizacją przepisów art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm. ) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania tych sprawozdań zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.

 

Wymagane dokumenty to:

 1. informacja o formie prowadzonej działalności.
 2. informacja o wpisie firmy na listę firm audytorskich.
 3. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu warunków niezależności, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. poz. 1089 )
 4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat.
 5. informacja o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych:

Oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy ( np. w przypadku spółki- przez osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku gdy, oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania oferenta, wymagane jest złączenie pełnomocnictwa.

Niezależnie od powyższego:

- Oferent zobowiąże się do zakończenia badania sprawozdania nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

- na przesłanym sprawozdaniu finansowym  powinna znaleźć się adnotacja biegłego rewidenta, że właśnie dane sprawozdanie było przedmiotem badania.

- musi zostać zawarty wymóg dotyczący potwierdzenia przez biegłego rewidenta prawidłowości ustalenia przez Instytut naliczenia podatku dochodowego.

- musi zostać zawarty wymóg obniżenia wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego w przypadku wystąpienia błędów.

- musi zostać zawarta informacja np. w taki sposób aby ostatnia rata płatności uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- w Rachunku zysków i strat odrębnie w poz. B „ Pozostałe przychody operacyjne”, dotacji budżetowych, udzielonych wyłącznie w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj. dotacji celowych, dotacji przedmiotowych i otrzymanych dotacji podmiotowych ( na finansowania działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1. -2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 2016 r. poz. 20145 z późn. zm.). Wnioski o podział zysku oraz propozycje zapisu w tej kwestii przedstawione w „ Dotatkowych informacjach i objaśnieniach” odpowiadały zapisom art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 oraz 1452 )

Podmiot zainteresowany badaniem sprawozdania finansowego IOR-PIB proszony jest złożenie w/w dokumentów do dnia 31 października 2017 r. wraz z podaniem ceny za wykonanie usługi.

Wszelkie oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nie otwierać, oferta na badanie sprawozdania finansowego” proszę kierować bezpośrednio na adres Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, dla Główny Księgowy.

 

 

Główny Księgowy mgr Piotr Falger

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-20 11:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-20 11:14

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9002

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 513458
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-07 11:41

Stopka strony