Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Poznań 14-09-2021 r.

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

Instytut Ochrony Roślin- PIB w związku z realizacją przepisów art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych IOR-PIB  za lata 2021-2022.

 1. oferty na przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, przygotowane z uwzględnieniem art. 66 ust. 5, należy przesyłać w zamkniętych kopertach. Proponuje się, aby oferenci zamieszczali na kopertach adnotację ,,Nie otwierać”.
 2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego winna zawierać dokumenty:
  1. informację o formie prowadzonej działalności,
  2. informację o wpisie firmy na listę firm audytorskich,
  3. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  4. informację o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat,
  5. informację o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,
  6. zobowiązanie firmy audytorskiej do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego w terminie zaproponowanym przez Instytut;
 3. oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy (np. w przypadku spółki – przez osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania oferenta, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa;
 4. w umowie zawieranej z firmą audytorską:
  1. termin zakończenia badania za dany rok - nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.
  2. zamieszczenie odpowiedniego zapisu dotyczącego:
   • zasad obniżania wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego w przypadku stwierdzenia błędów w przekazanej dokumentacji dotyczącej tego badania,
   • płatności, np. w taki sposób aby ostatnia rata płatności uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Niezależnie od powyższego wymagane jest aby:

 1. sporządzone zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1g ww. ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe, były przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej;
 2. wnioski o podział zysku oraz propozycje zapisu w tej kwestii przedstawiane w ,,Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” odpowiadały zapisom art. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192).

Informacje o wykazanych w Rachunku zysków i strat w poz. A "Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi" oraz w poz. D "Pozostałe przychody operacyjne", dotacji budżetowych, udzielonych wyłącznie w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), tj. dotacji celowych, dotacji przedmiotowych oraz subwencji i dotacji otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619). Podmiot zainteresowany badaniem sprawozdania finansowego proszony jest o złożenie w/w dokumentów do dnia 22 października 2021 r. z podaniem ceny za wykonanie usługi. Wszystkie oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją” Nie otwierać, oferta na badanie sprawozdania finansowego” proszę kierować bezpośrednio na adres Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, dla Główny Księgowy - Piotr Falger.

Główny Księgowy mgr Piotr Falger

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-14 08:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-14 08:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-14 08:47:48