Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: www.ior.poznan.pl

Treść strony

Poznań, 03-10-2019r.

Instytut Ochrony Roślin -

Państwowy Instytut Badawczy

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (zwany dalej IOR-PIB), w związku z realizacją przepisów art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania tych sprawozdań zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych IOR-PIB za lata 2019-2020.

 

Wymagane dokumenty to:

 1. informacja o formie prowadzonej działalności,
 2. informacja o wpisie firmy na listę firm audytorskich,
 3. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu warunków niezależności, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089),
 4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat,
 5. informacja o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poniższe warunki wykonania badania sprawozdań finansowych:
 1. zakończenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 nie później niż do dnia 20 kwietnia 2020 roku, a za rok 2020 r. – nie później niż do 20 kwietnia 2021 r.,
 2. umieszczenie na przesłanym sprawozdaniu finansowym adnotacji biegłego rewidenta, że właśnie dane sprawozdanie było przedmiotem badania,
 3. potwierdzenie przez biegłego rewidenta prawidłowości ustalenia przez Instytut naliczenia podatku dochodowego,
 4. możliwość obniżenia wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego w przypadku wystąpienia błędów,
 5. płatność wynagrodzenia za wykonanie badania sprawozdań finansowych za każdy rok w co najmniej dwóch ratach z obowiązkiem zapłaty ostatniej raty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 6. podanie informacji o wykazanych w Rachunku Zysków i strat odrębnie w poz. B „ Pozostałe przychody operacyjne”, dotacji budżetowych, udzielonych wyłącznie w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj. dotacji celowych, dotacji przedmiotowych i otrzymanych dotacji podmiotowych ( na finansowania działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1. -2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 2016 r. poz. 20145 z późn. zm.). Wnioski o podział zysku oraz propozycje zapisu w tej kwestii przedstawione w „ Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” odpowiadały zapisom art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. instytutach badawczych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 oraz 1452 )

 

Oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy (np. w przypadku spółki- przez osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku gdy, oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania oferenta, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa.

- Oferent zobowiąże się do zakończenia badania sprawozdania nie później niż do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

- na przesłanym sprawozdaniu finansowym  powinna znaleźć się adnotacja biegłego rewidenta, że właśnie dane sprawozdanie było przedmiotem badania.

- musi zostać zawarty wymóg dotyczący potwierdzenia przez biegłego rewidenta prawidłowości ustalenia przez Instytut naliczenia podatku dochodowego.

- musi zostać zawarty wymóg obniżenia wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego w przypadku wystąpienia błędów.

- musi zostać zawarta informacja np. w taki sposób aby ostatnia rata płatności uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- w Rachunku Zysków i strat odrębnie w poz. B „ Pozostałe przychody operacyjne”, dotacji budżetowych, udzielonych wyłącznie w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj. dotacji celowych, dotacji przedmiotowych i otrzymanych dotacji podmiotowych ( na finansowania działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1. -2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 2016 r. poz. 20145 z późn. zm.). Wnioski o podział zysku oraz propozycje zapisu w tej kwestii przedstawione w „ Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” odpowiadały zapisom art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Instytutach badawczych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 oraz 1452 )

 

Podmiot zainteresowany badaniem sprawozdania finansowego IOR-PIB proszony jest złożenie w/w dokumentów do dnia 31października 2019 r. wraz z podaniem ceny za wykonanie usługi.

Wszelkie oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nie otwierać, oferta na badanie sprawozdania finansowego” proszę kierować bezpośrednio na adres Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, dla Główny Księgowy.

 

 

Główny Księgowy mgr Piotr Falger

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-02 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-02 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27081
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-02 12:24