Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

 

 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

     IOR-PIB w związku z realizacją przepisów Art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 oraz  poz. 613 ) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie ofert.

Wymagane dokumenty to:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpis KRS. Należy zwrócić uwagę na datę wydania w/w dokumentów, która nie może przekraczać 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia ofert;

b) aktualne zaświadczenie o wpisie firmy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

c) oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 56 ust. 2 i 3 ustawy  o biegłych rewidentach i samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. ( Dz. U. Nr 77, poz 649 z późn. zm.);

d) informacja o dotychczasowym doświadczeniu, w tym o przeprowadzonych w ostatnich 5 latach przez oferenta lub biegłego rewidenta badaniach sprawozdań finansowych instytutów badawczych.

Oferta oraz oświadczenia i zaświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy (np. przypadku spółki-przez osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego).

Określony w umowie termin zakończenia badania za dany rok to okres nie późniejszy niż dzień 21 kwietnia roku następnego. Podmiot zainteresowany badaniem sprawozdania finansowego IOR-PIB proszony jest złożenie w/w dokumentów do dnia 30-10-2016 r.; wraz z podaniem ceny za wykonanie usługi.

Oferent zobowiąże się do zawarcia w raporcie z badania sprawozdania finansowego informacji o prawidłowości naliczenia podatku dochodowego. Zawarta umowa  z wybranym oferentem zawierać będzie zasadę obniżenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia błędów w raporcie za badanie sprawozdania finansowego. Ostatnia rata płatności uiszczana będzie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto wybrany oferent zgodnie z art.66 ust.5 w/w ustawy o rachunkowości zobowiąże się do udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych instytutu.

Organ nadzorujący Instytut wnosi o zamieszczenie na sprawozdaniu finansowym klauzuli "że właśnie dane sprawozdanie było przedmiotem badania ''.

Wszelkie oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nie otwierać” proszę kierować bezpośrednio na adres Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, dla Główny Księgowy.

 

Główny Księgowy mgr Piotr Falger

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-09-12 08:18

Adres

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

NIP: 777-00-02-702

KONTO: "BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Poznaniu" Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala      +48 61 864 9000

Dyrektor      +48 61 864 9001

Sekretariat  +48 61 864 9006

Fax: +48 61867-63-01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

 

Godziny

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.